نویسنده = ������������ ������������ ��������
مهندسی فرهنگی و الگوی تعامل سازمان‌های فرهنگی کشور

دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 173-193

محمدرضا بهمنی خدنگ؛ مهدی مولایی آرانی