نویسنده = �������������������� ��������
مولفه‌‌ها ‌و‌شاخص‌‌های مدیریت‌استعداد در سازمان‌‌های فرهنگی متناسب‌با‌بیانیه‌ی‌گام دوم‌انقلاب

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 61-90

زهرا گلپایگانی؛ محمدرضا بهمنی خدنگ؛ سید محمدعلی غمامی