نویسنده = سیدمحمدحسین هاشمیان
تعداد مقالات: 6
1. دلالت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ سعید خورشیدی


2. اتواتنوگرافی به مثابه روش پژوهش

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-54

سید محمد ذوالفقاری؛ سیدمحمدحسین هاشمیان


3. دلالت‌های نظریه کنشگر شبکه در سیاست‌گذاری فرهنگی: تعامل تکنولوژی و انسان در سیاست‌گذاری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-64

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ محمد رضا انواری


4. الگوی خط مشی گذاری انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-32

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ عبدالکریم بهجت پور؛ رحمان یاسی


5. مطالعه‌ی تجارب زنان، در اجرای الگو‌ی مطلوب مصرف، در خانواده (با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در مورد مصرف)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-98

معصومه موذن سلطان آبادی؛ سید محمد حسین هاشمیان


6. الگوی هنجاری مشارکت حوزه علمیه در تدوین و اجرای سیاست های فرهنگی کشور از منظر مقام معظم رهبری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-46

مهدی مولائی آرانی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان