نویسنده = ���������� ����������
بازخوانی تاریخی ـ معرفتی فرهنگ سلبریتی در تمدن غربِ مدرن

دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 125-156

حوریه بزرگ؛ نعمت الله کرم اللهی؛ سید محمدعلی غمامی؛ رفیع الدین اسماعیلی