نویسنده = معصومه موذن سلطان آبادی
1. بررسی مناسبات هویت و جنسیت با مصرف در دو رهیافت غربی و اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-74

شمس الله مریجی؛ معصومه موذن سلطان آبادی


2. مطالعه‌ی تجارب زنان، در اجرای الگو‌ی مطلوب مصرف، در خانواده (با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری در مورد مصرف)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-98

معصومه موذن سلطان آبادی؛ سید محمد حسین هاشمیان