نویسنده = �������� ���������� ������������ ������������
بررسی مناسبات هویت و جنسیت با مصرف در دو رهیافت غربی و اسلامی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 55-74

شمس الله مریجی؛ معصومه موذن سلطان آبادی