نویسنده = فاطمه ملک خانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-36

نعمت الله کرم اللهی؛ کریم خانمحمدی؛ حسین سوزنچی؛ فاطمه ملک خانی


2. ارائه الگوی مطلوب ممیزی در حوزه ترجمه کتب علوم انسانی با تاکید بر آراء مقام معظم رهبری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-155

نصرالله آقاجانی؛ فاطمه ملک خانی