نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
ساز و کار دستورگذاری در سیاستهای فرهنگی شوراهای شهر

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 105-128

علی حمیدی زاده؛ رحمت اله قلی پور؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی؛ سید حامد رستگار