نویسنده = ���������� ���������� ��������������
مولفه‌‌ها ‌و‌شاخص‌‌های مدیریت‌استعداد در سازمان‌‌های فرهنگی متناسب‌با‌بیانیه‌ی‌گام دوم‌انقلاب

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 61-90

زهرا گلپایگانی؛ محمدرضا بهمنی خدنگ؛ سید محمدعلی غمامی


بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مورد مطالعه: ترکیه و مصر

دوره 3، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 7-34

مهدی مولائی آرانی؛ محمدرضا بهمنی خدنگ؛ حجت اله ایوبی