نویسنده = ������������������ ��������
مفهوم «فرهنگ» در گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 75-100

محمد پورکیانی؛ حسین سوزنچی