نویسنده = مرتضی سلطانی
الگوی جامع ارزیابی عملکرد کارکنان درسازمان های حوزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

سیدموسی رجایی رامشه؛ محمدرضا باقرزاده؛ اسدالله مهرآرا؛ مجتبی طبری؛ مرتضی سلطانی


طراحی چارچوب مفهومی زنجیره تأمین خدمات تبلیغ دین با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 47-78

کریم ابراهیمی؛ میثم شهبازی؛ جعفر رحمانی؛ مرتضی سلطانی