کلیدواژه‌ها = روش‌شناسی سیستم‌های نرم
طراحی چارچوب مفهومی زنجیره تأمین خدمات تبلیغ دین با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 47-78

کریم ابراهیمی؛ میثم شهبازی؛ جعفر رحمانی؛ مرتضی سلطانی