کلیدواژه‌ها = مطالعات قرآنی"
معناشناسی فرهنگی قومیِ زکات در قرآن رهیافتی برای صورتبندی معنای مصرف (مصرف متزاکیانه)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-134

عباس ابراهیمی؛ نعمت الله کرم اللهی؛ علی اصغر اسلامی تنها