دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تصویر ملی در شبکه‌های اجتماعی؛ بررسی مضامین فرهنگی در تلگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

نعمت الله کرم اللهی؛ عبدالحسین کلانتری؛ مهدی دعائی


2. الگوی جامع ارزیابی عملکرد کارکنان درسازمان های حوزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

سیدموسی رجایی رامشه؛ محمدرضا باقرزاده؛ اسدالله مهرآرا؛ مجتبی طبری؛ مرتضی سلطانی