بهسازی سیاست‌های تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی بر اساس تجربه نگاری مبلغین موفق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه باقر العلوم

2 دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

نگاه دینی به جامعه دائرمدار مشیت الهی و اراده انسانیست به صورتی که خداوند تغییر و تحول در جامعه را بر تغییر در نفوس آدمیان گره زده است همان‌طور که در قرآن می‌فرماید سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهیم مگر خود آن‌ها تغییری در نفسشان به وجود آورند. انسان از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد و هویت و شخصیت او نسبت به اجتماع وضعیتی الزاماً منفعل ندارد. تبلیغ و رساندن صدای دین به گوش مردم ازجمله وظایف مهم روحانیون مبلغ است. دراین‌بین در برخی نقاط کشور شاهد هستیم که بعضی مبلغان توانسته‌اند الگویی موفق در فعالیت‌های اجتماعی خود به وجود بیاورند. سرمایه دانشی‌ای که در این الگوهای تبلیغی موجود است قابلیت تبدیل از دانش ضمنی به صریح را داراست لذا هدف این پژوهش بررسی و تحلیل الگوهای موفق تبلیغی در جهت بهسازی سیاست‌های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی است. پژوهش حاضر بعد از بررسی و تحلیل شش مدل تبلیغی موفق به مقوله اصلی‌ای به نام رهبری اجتماعی طلاب دست‌یافته که شش بعد اصلی آن در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تحلیل های انجام شده سیاست هایی در جهت بهسازی سیاست های تبلیغی پیشنهاد شده است. روش این پژوهش برای تبیین موضوع و ارائه نتیجه پدیدارشناسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها