دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1398 
2. اتواتنوگرافی به مثابه روش پژوهش

صفحه 33-54

سید محمد ذوالفقاری؛ سیدمحمدحسین هاشمیان


3. سیستم پاسخگویی مالی در حکمرانی تعالی گرا

صفحه 55-78

مریم سادات هاشمی نسب؛ علی اصغر پورعزت؛ علی حمیدی زاده؛ غلامحسین محرم پور