دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1399 
8. ساز و کار دستورگذاری در سیاستهای فرهنگی شوراهای شهر

علی حمیدی زاده؛ رحمت اله قلی پور؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی؛ سید حامد رستگار