دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1394 
5. نظریه فرهنگی ابن مسکویه

صفحه 105-126

قاسم ابراهیمی‌پور نعمت آباد؛ محترم پیش قدم