دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1394 
1. پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی

صفحه 7-32

مجید طاووسی؛ سید مهدی امامی جمعه


3. ظرفیت‌های فرهنگی ـ هویّتی جهان فطری

صفحه 49-76

علیرضا محدّث؛ قاسم ابراهیمی‌پور نعمت آباد