دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 18، آذر 1401 
ارائه مدل مفهومی فرهنگ دانشگاهی با استفاده از روش فراترکیب

مصطفی سروش؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ محمدرضا بهرنگی