نویسنده = پارسانیا حمید
هانری کربن و تمهید علم فرهنگ معنوی

دوره 1، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 33-63

پارسانیا حمید؛ وکیلیان آرش