نویسنده = منیژه نویدنیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه میزان هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-87

امیرمسعود امیرمظاهری؛ منیژه نویدنیا؛ علی جامه داران