نویسنده = محمد پورکیانی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم «فرهنگ» در گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399

محمد پورکیانی؛ حسین سوزنچی