نویسنده = �������������� ����������
بررسی جایگاه بازی های رایانه ای در جنگ نرم علیه امت اسلامی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 179-202

فرشاد گودرزی؛ رضا کاوند