کلیدواژه‌ها = نظریه فرهنگ صدرایی
دلالت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-48

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ سعید خورشیدی