کلیدواژه‌ها = آرایش‌رسانه‌ای
صورتبندی مفهومی آرایش‌رسانه‌ای در فضای مجازی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 147-187

حفیظه مهدیان؛ رفیع الدین اسماعیلی