پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 7-32

مجید طاووسی؛ سید مهدی امامی جمعه


بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مورد مطالعه: ترکیه و مصر

دوره 3، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 7-34

مهدی مولائی آرانی؛ محمدرضا بهمنی خدنگ؛ حجت اله ایوبی


الگوی خط مشی گذاری انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 7-32

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ عبدالکریم بهجت پور؛ رحمان یاسی


فرهنگ و معنویت در جهان معاصر (بازخوانی هویت چهل‌تکه و افسون زدگی جدید)

دوره 4، شماره 1، تیر 1396، صفحه 7-33

غلامرضا پرهیزکار؛ حمید پارسانیا


شکل گیری ارتباطات انسانی در ساحتی فرامادی

دوره 5، شماره 2، دی 1397، صفحه 7-24

حمید پارسانیا؛ نعمت الله کرم اللهی؛ مجید مبینی مقدس


بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-36

نعمت الله کرم اللهی؛ کریم خانمحمدی؛ حسین سوزنچی؛ فاطمه ملک خانی


واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 7-32

حمید خیرآبادی؛ میثم لطیفی؛ مهدی ناظمی اردکانی


دلالت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-48

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ سعید خورشیدی


بررسی تضاد رفتاری ذینفعان اصلی کاربری فضای مجازی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 7-32

حسن خجسته باقرزاده


نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-60

علی اصغر اسلامی تنها


هانری کربن و تمهید علم فرهنگ معنوی

دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-63

پارسانیا حمید؛ وکیلیان آرش


نقد نظریۀ «اصالت فرهنگ بر اساس آموزه‌های فلسفی حکمت متعالیه»

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 33-48

سید علی سیدی فرد؛ محمد کاظم فرقانی


بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 33-54

سید مهدی الوانی؛ عبدالله توکلی؛ محمد هادی همایون؛ محمد حسین باقری فرد