دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 14، خرداد 1399 
ارزشیابی پیوست نگاری فرهنگی حوزه فاوا و پیشنهاد روش شناسی برای اصلاح آن

صفحه 49-74

نعمت الله کرم اللهی؛ عبدالحسین کلانتری؛ سید آرش وکیلیان