دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 16، 1400 
بازخوانی تاریخی ـ معرفتی فرهنگ سلبریتی در تمدن غربِ مدرن

صفحه 125-156

حوریه بزرگ؛ نعمت الله کرم اللهی؛ سید محمدعلی غمامی؛ رفیع الدین اسماعیلی