دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 18، آذر 1401 
ارائه مدل مفهومی فرهنگ دانشگاهی با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 119-152

مصطفی سروش؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ محمدرضا بهرنگی


الزامات امدادگری فرهنگی دین‌پایه از منظر سازمان (در سیاق گروه‌ها و مؤسسات خرد)

صفحه 185-212

حسین پرکان؛ کریم ابراهیمی؛ زهرا جانقربان؛ طاهره زاهدی؛ آرزو نیکوییان