بازخوانی انتقادی سند نقشه مهندسی فرهنگی با تکیه بر اصول خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در سیره نبوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

چکیده

مطالعه خط‌مشی‌گذاری فرهنگی با رویکرد انتقادی می‌تواند به صورت سلبی و ایجابی به بهبود، اصلاح و تکمیل خط‌مشی‌ها کمک کند. تحلیل کیفی اسناد سیاستی یکی از رویکردهای تحلیل خط‌مشی است. در این مقاله با تکیه بر اصول خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در سیره نبوی که پیشتر در پژوهشی توسط نگارنده مطالعه و منتشر شده است، سند نقشه مهندسی فرهنگی که یکی از مهم‌ترین اسناد سیاستی کشور در حوزه فرهنگ است، بازخوانی شده و شواهد پوشش و اشراب اصول سیره نبوی در قسمت‌های مختلف سند مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است. به این ترتیب که محتوای فصل‌های مختلف سند (کلیات، مبانی ارزش‌ها واصول، چشم‌انداز فرهنگی، اهداف فرهنگی، اولویت‌های فرهنگی، راهبردها و اقدامات،‌ و چهارچوب نهادی نظام) برای یافتن شواهد مرتبط با اصول هفت‌گانه (هدایت‌گری، جامعیت، تدریج، مسجد محوری، تقویت جایگاه خانواده و زنان، رشد و گسترش دانش و آگاهی) تحلیل شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش میزان انطباق محتوای سند نقشه مهندسی فرهنگی با اصول هفت‌گانه منبعث از سیره نبوی را می‌توان بر روی پیوستاری در نظر گرفت، اصل «هدایت‌گری» و اصل «تقویت جایگاه خانواده و زنان» بیشتر از اصول دیگر مورد توجه سیاست‌گذار بوده و در قسمت‌های مختلف سند پوشش داده شده است و برای اصل «مسجدمحوری» کم‌ترین شواهد در قسمت‌های مختلف سند مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها