شماره جاری: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1398 
4. معناشناسی فرهنگی قومیِ زکات در قرآن رهیافتی برای صورتبندی معنای مصرف (مصرف متزاکیانه)

صفحه 45-60

عباس ابراهیمی؛ نعمت الله کرم اللهی؛ علی اصغر اسلامی تنها