نویسنده = حسین سوزنچی
مفهوم «فرهنگ» در گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 75-100

محمد پورکیانی؛ حسین سوزنچی


بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-36

نعمت الله کرم اللهی؛ کریم خانمحمدی؛ حسین سوزنچی؛ فاطمه ملک خانی