الگوی معیار در نظریه سیاستی حوزه زنان از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای: نقش‌آفرینی سه‌گانه زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

3 هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

تحلیل مسائل حوزه زنان و اقدام به سیاستگذاری برای کاهش یا حل آن‌ها، ناشی از نوع نگرشی است که سیاستگذاران نسبت به مسائل و راه حل‌ها دارند. در ورای هر سیاست عمومی، نظریه‌های سیاستی نهفته‌اند؛ نظریه سیاستی شامل عناصر مهمی است؛ «الگوی معیار» و «نظام ترجیحات». الگوی معیار مبیّن وضع مطلوبی است که بالطّبع چندگان‌هایی را به عنوان دستور کار نظام ترجیحات مهیّا خواهد نمود. در نظام ترجیحات، اولویت‌ها لحاظ و دلیل انتخاب‌ها درموارد تزاحم، تبیین می‌شود. در این سطح تصریح می‌گردد که هر ترجیح مستلزم هزینه‌هایی برای نظام سیاستگذاری است. در مسائل زنان شناخت این عناصر در نظریه سیاستی اهمیتی مضاعف می‌یابد چرا که گفتمان‌های تمدنی و رقیب همچون الگوی زن غربی و الگوی زن سنتی تمام تلاش خود را دارند تا مجریان و سیاستگذاران کشور، مسائل را به خواست آنان ببینند، تحلیل کنند و راهکار دهند. اما انقلاب اسلامی در آینه اندیشه رهبران انقلاب، الگوی سومی ارائه نموده است؛ الگوی زن سوم. با این الگوی گفتمانی می‌توان به الگوی معیار در نظریه سیاستی جهت شناخت هر چه صحیح‌تر حوزه زنان و ارائه سیاست‌های متناسب رسید. پژوهش حاضر مبتنی بر چنین دیدگاهی تلاش نمود تا با تحلیل متون صادره از آیت الله خامنه‌ای، به الگوی معیار در نظریه سیاستی حوزه زنان دست یابد و حاصل آن، استخراج مدلی تحت عنوان نقش‌آفرینی سه‌گانه زنان بود.

کلیدواژه‌ها