شناسایی راهبردهای مطلوب نظام جمهوری اسلامی ‌ایران در مدیریت فرهنگ انتظار، بر مبنای منویات امام خمینی (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سطح سه حوزة علمیه و کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

جایگاه مهم باورداشت مهدویت در نظام معارف دین مبین اسلام و رابطة مستقیم و دو طرفة آن با انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران را بر آن می‌دارد تا در راستای مدیریت فرهنگ انتظار، راهبردهای درخوری اتخاذ کند. این راهبردها اگرچه به رشتة تدوین در نیامده‌اند اما از رهگذر بررسی منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی‌حضرت امام خمینی (ره) قابل شناسایی و تحلیل هستند. برای این منظور در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل مضمون، متن اندیشه‌های آن امام راحل طی سه مرحله کدگذاری، ترکیب و تلخیص شده‌اند که منتج به شکل‌گیری هشت مضمون فراگیر گردید که در واقع راهبردهای مورد نظر این پژوهش را تشکیل می‌دهند. راهبردهای شناسایی شده، سپس مورد تحلیل‌های مقایسه‌ای قرار گرفتند. این راهبردها به ترتیب اهمیت عبارتند از: تأکید بر ترابط مهدویت و انقلاب اسلامی، ترسیم تصویر شوق‌آفرین و برانگیزاننده از آرمان مهدویت، نهادینه‌سازی فرهنگ انتظار در اقشار خاص و گروه‌های مرجع، تبیین معنای صحیح فرهنگ انتظار و آسیب‌شناسی آن، تأکید بر فراشیعی، فرادینی و جهانی بودن موعودگرایی، بهره‌گیری از فرصت و مزیت اماکن و مناسبت‌های مهدوی، بسط مبانی معرفتی مهدویت، تأکید بر عدالت‌خواهی به عنوان ویژگی مهم دولت زمینه‌ساز ظهور و جامعة منتظر.

کلیدواژه‌ها