دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1397 
1. شکل گیری ارتباطات انسانی در ساحتی فرامادی

صفحه 7-24

حمید پارسانیا؛ نعمت الله کرم اللهی؛ مجید مبینی مقدس


6. شناسایی عوامل رسانه ای موثر بر ترویج فرهنگ وقف

صفحه 135-164

مهدی اثنی عشران؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی