کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری
صورتبندی مسائل رابطه حکومت و فرهنگ در سیاست‌گذاری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 85-112

محمد صابر اسدی؛ محمدصادق نصراللهی


الگوی ارتباطات انسانی مطلوب در فرهنگ اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 99-120

سجّاد مهدی‌زاده