صورتبندی مفهومی آرایش‌رسانه‌ای در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر پژوهش و عضو گروه ارتباطات جامعه المصطفی (بنت الهدی)

2 عضو گروه ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

جنگ‌رسانه‌ای یکی از مهم‌ترین محورهای جنگ هیبریدی است که در عصر اطلاعات با آن مواجه هستیم. عملکرد در این جنگ، نیاز به آرایش خاص خود دارد. آرایش‌رسانه‌ای، مفهوم پیچیده‌ای در جنگ رسانه‌ای است که منابع قدرت را برای تحمیل اراده بر جامعه‌ی هدف، توانمند می‌کند و دربردارنده مفاهیم عملیات‎‌شناختی، عملیات‌اقناعی و عملیات‌روانی است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، سعی دارد با مشخص کردن جایگاه جنگ‌رسانه‌ای در شبکه جنگ‌های هیبریدی، مفهوم آرایش‌رسانه‌ای را صورتنبدی کرده و در نهایت، الگوی آرایش‌رسانه‌ای در جنگ‌رسانه‌ای را ارائه کند. در این الگو، هیات اندیشه‌ورز بر مبنای دکترین، راهبردها را تدوین کرده و بر اساس راهبردها، مسائل مورد نیاز برای تغییر عقیده در جامعه هدف را تدوین می‌کند و سپس با طرح‌ریزی عملیات، مسائل را با سه نوع عملیات شناختی، اقناعی و روانی در جامعه پمپاژ می‌کند. سپس با بازخوردگیری، مراحل اثرگذاری عملیات را می‌سنجد و بر این مبنا،‌ ادامه عملیات را تدوین‌ و اجرا می‌کند.

کلیدواژه‌ها