تحلیل فلسفی-حقوقی همجنس‌گرایی: گناه «لواط» یا حق «ازدواج هم‌جنس‌گرایان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

در میان مسائل بشری شاید کمتر مسأله‌ای را بتوان یافت که زمانی از بزرگترین گناهان محسوب شده باشد و زمانی دیگر، یکی از مهمترین سرفصل‌های حقوق بشر! مقاله حاضر ضمن توجه به تفاوت ظریف بین رفتارهای جنسی، با گرایشات هم‌جنس‌خواهانه و هویت هم‌جنس‌گرا، ابتدا مروری دارد بر تطوراتی که منجر به قانونی کردن ازدواج هم‌جنس‌گرایان در جوامع غربی شد، تا معلوم کند که چگونه با یک سلسله برساخت‌های اجتماعی، امری که به عنوان «گناه» (یعنی جرمی که علاوه بر جرم بودنش در دنیا، عقوبت اخروی هم دارد) شناخته می‌شد، تدریجاً به عنوان «حق» بازنمود شد.
سپس با تاملی فلسفی درباره آنچه مجوز «حق» دانستن چیزی برای انسان می‌شود، نشان دهد گشودن مدخلی با عنوان «حق هم‌جنس‌گرایی» در زمره آنچه به عنوان حقوق بشر در عرصه جهانی قابل طرح است، نه‌تنها اقدامی ناموجه است، بلکه بر مبانی‌ای تکیه زده، که قبول آن مبانی، علاوه بر اینکه امکان قبول حقوق بشر را، به عنوان یک امر جهان‌شمول که همگان موظف به رعایت آن باشند، زیر سوال می‌برد، جایی برای دفاع از حقوق اقلیت‌ها (که می‌خواهند «ازدواج هم‌جنس گرایان» را به عنوان یکی از حقوق اقلیتها به رسمیت بشناسند) باقی نمی‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


اریکسون، توماس هیلند، و نیکسون، فین سیورت (1387)، تاریخ انسان‌شناسی (از آغاز تا امروز)، ترجمه: علی بلوکباشی. تهران: نشر گل آذین.
جبلی، سید جلیل(1397)، شناسایی و تبیین ابعاد هویت در جوانان پسر با گرایش به هم جنس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
سوزنچی، حسین(1397الف)، «تلاشی ناموفق در دفاع از پارادوکس حق ناحق بودن»، سایت حسین سوزنچی (souzanchi.ir)‌ بازیابی شده در 11 دی 1397.
سوزنچی، حسین(1397ب)، «اسلام، اخلاق، و هم‌جنس‌گرایی، نقدی بر آرش نراقی»، سایت حسین سوزنچی (souzanchi.ir)‌ بازیابی شده در 15 دی 1397.
سوزنچی، حسین(1398الف)، «شبهه کودک‌همسری و جواز تمتع از نوزاد در فقه»، سایت حسین سوزنچی (souzanchi.ir)‌ بازیابی شده در 24 اردیبهشت 1398.
سوزنچی، حسین(1398ب)، جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریه جنسی» اسلامی(در دست چاپ).
سوزنچی، حسین (1398ج)، رابطه جنسی دو هم‌جنس؛ بیماری یا طبیعی(در دست چاپ).
سوزنچی، حسین (1398د)، فطرت به مثابه یک نظریه انسان‌شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن(در دست چاپ).
فکوهی، ناصر(1382)، تاریخ اندیشه و نظریههای انسان‌شناسی، تهران: نشر نی.
کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1407.
نراقی، آرش(1395)، «پارادوکس مدارا» بازیابی شده از سایت صدانت «3danet.ir» ، 25 مهر 1395.
نراقی، آرش(1397)، «مسئله ‌هم‌جنس‌گرایی در اندیشة شیعی ایران معاصر»، در فصلنامه ایران‌نامگ. سال3، ش1، بهار 1397، ص87-119.
نیکولوسی، جوزف؛ نیکولوسی، لیندا ایمز(1396)، فهم هم‌جنس‌گرایی و راهنمایی والدین برای پیشگیری از آن، ترجمه: محسن بدره. تهران: آرما.
Chalabi, Mona (2013), Gay Britain: what do the statistics say? The Guardian. Retrieved May 23, 2019.
Hickey, Phil (2013), Homosexuality: The Mental Illness That Went Away. Behaviorismandmentalhealth.com Retrieved January 2, 2019.
Jones, Jeffrey M. (2017),  In U.S., 10.2% of LGBT Adults Now Married to Same-Sex Spouse.  Gallup. Retrieved May 22, 2019.
Klarman, Michael J. (2013), "How Same-Sex Marriage Came to Be". Harvard Magazine. Retrieved May 10, 2019.
McCarthy, Justin. (2018), "Two in Three Americans Support Same-Sex Marriage". Gallup. Retrieved May 23, 2019.
Sprigg, Peter & Dailey, Timothy (ed.) (2004), Getting it Straight: What the Research Shows about Homosexuality. Family Research.
Sprigg, Peter (2011), Debating Homosexuality: Understanding Two Views. Family research council. Printed in the United States.
Sprigg, Peter. (2004), Outrage: How Gay Activists and Liberal Judges are Trashing Democracy to Redefine Marriage. Regnery Publishing.
Strayed, Cheryl; Almond, Steve (2018), "My 15-Year-Old Daughter Told Me She’s Pansexual and Dating a Transgender Boy. I’m Struggling.". New York Times. Retrieved Dec. 24, 2018.
Ward, Brian W. & et. (2014), Sexual Orientation and Health Among U.S. Adults: National Health Interview Survey (2013), National Health Statistics Reports. No.77. July 2014.
Winerip, Michael (1996), "Gay Support for Clinton Holds in Middle America". New York Times. Retrieved November 26, 2012.