اخبار و اعلانات

انتشار الکترونیکی شماره 19

شماره نوزدهم دوفصلنامه دین و سیاست فرهنگی(وابسته به شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی) منتشر شد!دوره نهم، شماره 2، پائیز و زمستان 1401

مطالعه بیشتر