فرایند پذیرش مقالات

ثبت مقاله در سامانه

بررسی اولیه توسط دبیر تخصصی

بررسی توسط سردبیر و اعلام تایید اولیه یا عدم آن؛ که در صورت دوم مقاله مردود می شود

بررسی توسط دو داور (در صورت تایید اولیه شدن)

بررسی ارزیابی ها توسط سردبیر و ارجاع به نویسنده برای اصلاح و پذیرش نهایی یا مردود دانستن آن