گونه‌شناسی مسائل در اقتصادِ "فرهنگ، هنر و رسانه"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

اقتصاد و فرهنگ از دیرباز دو عرصه درهم‌تنیده و مؤثر بر یکدیگر بوده و خواهند بود، به نحوی که سیاست‌گذاری و اقدام در هیچ‌یک از این دو بدون رعایت لوازم دیگری ممکن نیست و حتی هرگونه بی‌توجهی به هر کدام از آن‌ها تبعات و نتایجی منفی نسبت به هر دو در بر خواهد داشت. متأسفانه در کشور ما نیز پیش و پس از انقلاب، چه در ابعاد تئوریک و چه در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های عملی،‌ آن‌گونه که باید و شاید توجهی به این تلاقی و تعاطی نشده است و دانش مصرح یا ضمنی انباشته‌ای نیز در این زمینه شکل نیافته است. به همین سبب می‌توان در ضمن و ورای اغلب مشکلات اقتصادی و فرهنگی، بی‌توجهی به پیش‌زمینه‌های دیگری و عدم استفاده از ابزارهای مزبور را دید. بر این اساس، در این مقاله سعی شده تا با مروری جامع و روشمند بر گستره مسائل مرتبط با تعامل بین دو عرصه اقتصاد و فرهنگ،‌ ضمن تأکید بر مقوله «اقتصاد فرهنگ» و اهمیت آن در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و دستیابی به نتایج فرهنگی مطلوب، ابعاد علمی و دلالت‌های عملی این تلاقی را تبیین کنیم و فهرستی از زمینه‌های تأثیرگذار مهم را برای نخبگان عرصه فرهنگ و اقتصاد به تصویر بکشیم.  

کلیدواژه‌ها


Albarran, A. (1996) Media Economics: Understanding Markets, Industries and Concepts, Ames, IA: Iowa State University Press.
Alexander, A., Owers, J. and Carveth, R., (eds) (1998) Media Economics: Theory and Practice, 2nd edn, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Anderson, R.C. (1974). “Paintings as an investment”. Economic Inquiry 12, 13–25.
Bach, G. L., and P. Saunders. 1965. Economic education: Aspirations and achievements. American Economic Review 55 (June): 329-56.
Baumol, W.J. (1986). “Unnatural value or art as a floating crap game”. American Economic Review 76,10–14.
Baumol, W.J., Bowen, W.G. (1966). Performing Arts: The Economic Dilemma. Twentieth Century Fund,New York.
Beder, S; (2006) The Role of “Economic Education” in Achieving Capitalist Hegemony, State of Nature, 2, September/October.
Blaug, M. (Ed.) (1976). The Economics of the Arts: Selected Readings. Martin Robertson, London.
Blaug, M. (2001). “Where are we now on cultural economics?” Journal of Economic Surveys 15 (2), 123–141.
De Marchi, N., Van Miegroet, H. (1996). “Pricing invention: Originals, copies and their relative value in seventeenth century Netherlandish art markets”. In: Ginsburgh, V., Menger, P.-M. (Eds.), Economics ofthe Arts: Selected Essays. Elsevier, Amsterdam, pp. 27–70.
Ginsburgh, V. (2001).“Economics of art and culture”. In: Smelser, N., Baltes, P. (Eds.), International Encyclopaediaof the Social and Behavioural Sciences. Elsevier, Amsterdam.
Goetzmann, W.N. (1996). “How costly is the fall from fashion: Survivorship bias in the painting market”.In: Ginsburgh, V., Menger, P.-M. (Eds.), Economics of the Arts: Selected Essays. Elsevier, Amsterdam,pp. 71–84.
Hite, G., Owers, J., & Rogers, R. (1987). The market for interfirm asset sales: Partial sell-offs and total liquidations. Journal of Financial Economics, 18, 229–252.
Hutter, M., Throsby, D. (Eds.) (2006). Beyond Price: Value in Culture, Economics and the Arts. CambridgeUniversity Press, New York.
Lewis, J., Miller, T. (Eds.) (2003). Critical Cultural Policy Studies: A Reader. Blackwell, Oxford.
Loughman, J., Montias, J.M. (2000). Public and Private Spaces: Works of Art in Seventeenth-century DutchHouses. Waanders, Zwolle.
Parkin, M., Powell, M. and Matthews, K. (1997) Economics, 3rd edn, London:Addison-Wesley Longman.
Peacock, A. (1969). “Welfare economics and public subsidies to the arts”. Manchester School of Economicand Social Studies 37 (4), 323–335.
Picard, R. (1990). Media economics. Beverly Hills, CA: Sage
Rosen, S. (1981).“The economics of superstars”. American Economic Review 71, 845–858.
Stein, J.P. (1977). “The monetary appreciation of paintings”. Journal of Political Economy 85, 1021–1035.
Throsby, D. (1994). “The production and consumption of the arts: A view of cultural economics”. Journal ofEconomic Literature 32, 1–29.
Throsby, D. (2007). “Art, economics of”. In: Blume, L., Durlauf, S. (Eds.), The New Palgrave Dictionary ofEconomics, second ed. Palgrave Macmillan, London.
Towse, R. (Ed.) (1997). Cultural Economics: The Arts, the Heritage and the Media Industries, 2 vols. EdwardElgar, Cheltenham.
Towse, R. (Ed.) (2003). A Handbook of Cultural Economics. Edward Elgar, Cheltenham
Wirth, M. and Bloch, H. (1995) ‘Industrial organization theory and media industry analysis’, Journal of Media Economics, 8(2): 15–26.