نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

بی شک نظریه های فرهنگی  نقش اساسی در سیاستگذاری فرهنگی دارند. و هر نظریه فرهنگی سیاستگذاری فرهنگی خاصی را ایجاب می کند. پرسش اصلی این پژوهش آن است ظرفیت ها و دلالت‌های نظریه پدیدارشناختی فرهنگ در عرصه سیاستگذاری فرهنگی چیست؟ نگارنده با اتخاذ      روش‌شناسی مطالعات تحلیلی تلاش کرد پس از تبیین نظریه پدیدارشناسانه فرهنگ با تکیه بر آرای هوسرل، شوتس و گارفینگل، دلالت‌ های آن را در حوزه سیاستگذاری فرهنگی نشان دهد. ضرورت اتخاذ گفتمان سیاست فرهنگی ارتباطی، ضرورت اتخاذ رویکرد معرفت شناسی فرهنگی، توجه ویژه به  فرهنگ عمومی و نگرانی از تقلیل آن به فرهنگ عامه پسند، ضرورت انجام تحقیقات معرفت پژوهی جامعه شناختی جهت کشف وضعیت جامعه جویی و کنش ارتباطی مردم و لایه های زیزرین فرهنگ عمومی و لزوم وحدت زیست جهان سیاستگذار، برنامه ریز و مجری سیاست ها از پیامدهای چنین رویکردی است.

کلیدواژه‌ها


 1. ایمان، محمدتقی؛ روش‏شناسی تحقیقات کیفی؛ چ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.
 2. ـــــ؛ مبانی پارادایمی روش‎های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی؛ چ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.
 3. بلیکی، نورمن؛ پارادایم‏های تحقیق در علوم انسانی؛ چ اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.
 4. خاتمی، محمود؛ جهان در اندیشه هایدگر؛ چ سوم، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش  و اندیشه معاصر، 1387.
 5. ـــــ؛ مدخل فلسفه غربی معاصر؛ به اهتمام مریم سادات؛ تهران: نشر علم، 1386.
 6. دارتیک، آندره و محمود نوالی؛ پدیدارشناسی چیست؛ تهران: انتشارات سمت، 1387.
 7. برگر، پیتر و توماس لاکمن؛ ساخت اجتماعی واقعیت: رساله‏ای در جامعه‏شناسی شناخت؛ ترجمه فریبرز مجیدی؛ چ دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1387.
 8. ریتزر، جرج؛ نظریه جامعه‏شناسی در دوران معاصر؛ ترجمه محسن ثلاثی؛ چ دهم، تهران: انتشارات علمی، 1384.
 9. شوتس ایشل، رینر، مبانی جامعه‌شناسی ارتباطات، ترجمه: کرامت الله راسخ، تهران: نشر نی،1391
 10. فیاض، ابراهیم؛ تعامل دین فرهنگ و ارتباطات؛ تهران: چاپ و نشر بین‏الملل، 1389.
 11. ـــــ؛ ایران آینده به سوی الگوی مردم‌شناختی برای ابرقدرتی ایران؛ چ اول، تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1387.
 12. کالینز، رندل؛ «جامعه‏شناسی آگاهی: هوسرل، شوتس و گارفینکل»؛ ترجمه شهرام پرستش، مجله ارغنون، ش17، 1379.
 13. ساکالفسکی، رابرت؛ درآمدی بر پدیدارشناسی؛ ترجمه محمدرضا قربانی؛ چ دوم، تهران: نشر گام نو، 1388.
 14. ـــــ؛ «تشارک بین‏الذهانی: جهانی که مورد اعتقاد همگان است»؛ ترجمه علیرضا حسن‏پور؛ فرهنگ اندیشه، ش12، 1383.
 15. کوکب، سعیده؛ «پدیده‏شناسی هوسرل، گذار از تجربه سولیپسیستی به تجربه بین‏الذهانی»؛ فرهنگ اندیشه، ش12، 1383 .
 16. کنوبلاخ، هوبرت؛ مبانی جامعه‏شناسی معرفت؛ ترجمه کرامت‏الله راسخ؛ چ دوم، تهران:  نشر نی، 1391.
 17. کچوئیان، حسین؛ فرهنگ عمومی در سیاست، فرهنگ و دین؛ به کوشش اصغر افتخاری؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1387.
 18. شافریتز جی ام و کریستوفر پی بریک؛ سیاستگذاری عمومی در ایالات متحده آمریکا؛ ترجمه حمیدرضا ملک‏محمدی؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.
 19. لیوتار، ژان فرانسوا؛ پدیده‏شناسی؛ ترجمه عبدالکریم رشیدیان؛ تهران: نشر نی، 1382.
 20. مک‏گوییگان، جیم؛ بازاندیشی در سیاست فرهنگی؛ ترجمه نعمت‏اله فاضلی و مرتضی قلیچ؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1388.
 21. هوسرل، ادموند؛ تأملات دکارتی؛ ترجمه عبدالکریم رشیدیان؛ ج اول، تهران: نشر نی، 1381.
 22. ـــــ؛ ایده پدیده‏شناسی؛ ترجمه عبدالکریم رشیدیان؛ تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1372.
 23. ـــــ؛ بحران علوم اروپایی و پدیدارشناسی استعلایی؛ ترجمه غلام‏عباس جمالی؛ تهران: گام نو، 1385.
  1. Schutz Alfred; The Phenomenolog of the Social World, George Walsh And Frederick Lehnert , North Western University Press, 1967.
  2. ـــــ;  "Concept and theory formation in social sciences"; in M, A, Natanson(ed), philosophy of the social science, New York: Random House, 1963, pp.231-249.
  3. Smith, Philip; Cultural theory an introduction; Malden  USA, Blackwell publisher, 2001.
  4. Berger, peter; The sacred canopy: elements of a sociological theory of religion, new York: ancheor, 1967.