خط مشی گذاری عمومی و سیاست های نظارت بر برنامه های صدا و سیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی حاکمیتی برحسب قانون اساسی به طور انحصاری فعالیت می‌کند. از سوی دیگر به دلیل فراگیری مخاطبان خود در سراسر کشور به روشنی جزو مسائل و موضوعات حوزه عمومی قرار می‌گیرد.باتوجه به ویژگی‌های فوق (حاکمیتی- انحصاری – عمومی)، هر نوع سیاستگذاری برای مجموعة رادیو و تلویزیون در ایران مشمول تعریف خط مشی‌گذاری عمومی خواهد بود.چه آنکه طبق تعریف ، خط مشی عمومی تصمیم یا فرایندی است که در قبال یک مشکل عمومی اعمال می‌شود. در این نوشته، ضمن معرفی سطوح و انواع نظارت کنونی بر برنامه های صدا و سیما و تحولات تاریخی آن، به برخی از مهمترین مدل های خط مشی گذاری عمومی اشاره شده و نحوه کاربست آنان در حوزه نظارت بر برنامه‌های یاد شده مورد واکاوی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


 
1. الوانی، سیدمهدی و فتاح شریف­زاده؛ فرایند خط­مشی‏گذاری عمومی؛ تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1383.
2. ترنر، مارک و دیوید هیوم؛ حکومت­داری، مدیریت و توسعه؛ ترجمه عباس منوریان؛ تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1379.
3. قلی­پور، رحمت‏الله؛ تصمیم­گیری سازمانی و خط‏مشی‏گذاری عمومی؛ تهران: انتشارات سمت، 1389.
4. مولر، پیر؛ سیاستگذاری عمومی؛ ترجمه حمیدرضا ملک­محمدی؛ تهران: نشر دادگستر، 1378.
5 . هال، کالین وجان ام جنکینز؛ سیاستگذاری جهانگردی؛ ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی؛ تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1378.
6 . هاولت، مایکل و ام رامش؛ مطالعه خط‏مشی عمومی؛ ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن؛ تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380.
7. Dye, T. R.; Understanding Public Policy; 3rd ed, Englewood Cliffs NJ: Prentice- Hall, 1978.
, 8. Jenkins, William I.; Policy Analysis :A Political and Organizational Perspective; London: Martin Robertson, 1978.
9. Birkland ,T. An Introduction to The Policy Process :Theories; Concepts and Models of Public Policy Making, New York :M. E. Sharpe, 2001.
10. Dewey, John; The Public& It's Problems; New York: Holt, 1972.
11. Anderson, James E.; Public Policy Making; 8thed. Cengage, 2015.