تحلیل سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها از منظر علم سیاستگذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از جمله سیاست هایی بود که در دولت دهم پیگیری و تا حدی هم عملیاتی شد. فارغ از جهت گیری های سیاسی یا جناحی برای تحلیل این سیاست، مقاله‌ی پیش روی در نظر دارد تا این سیاست (خط مشی) را از منظر علم سیاستگذاری مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد. از آنجا که هر سیاست از سه بعد تدوین، اجرا و ارزیابی قابل تحلیل است این نوشتار هم تلاش دارد تا خط مشی تفکیک جنسیتی دانشگاه ها را از این سه بعد تحلیل کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد مبانی یا قرائت های اسلامی و کنترل آسیب های اجتماعی از دلایل و مبانی نظری تدوین این سیاست بوده اند. در حوزه‌ی اجراء هم سیاست تا حدود زیادی به صورت «دفعی» اجرا شده است و در بعد «ارزیابی» هم از آنجا که این سیاست به صورت ناتمام پایان می یابد، تحلیل جامعی از نتایج آن وجود ندارد و اظهارات موافقان و مجریان این سیاست هم از مثبت بودن آن در کاهش جرائم اجتماعی در حوزه‌ی دانشگاه حکایت دارد. مبنای تئوریک تحلیل های این مقاله، پست مدرنیسم نیست اما تلاش شده است تا خوانش های این مکتب هنگامی که به تحلیل سیاست تفکیک جنسیتی دانشگاه ها می پردازد هم تشریح شوند.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. الوانی، سیدمهدی و فتاح شریف‏زاده؛ فرآیند سیاستگذاری عمومی؛ تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1385.
  2. کمیسیون بهره‏وری استرالیا؛ سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر سیاستگذاری عمومی؛ ترجمه مرتضی نصیری تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387.
  3. دین، هارتلی؛ سیاستگذاری اجتماعی؛ ترجمه‌ عبدالله بیچرانلو؛ تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388.
  4. ویکرز، سرجفری؛ مدیریت و هنر قضاوت: مطالعه‏ای درباب سیاستگذاری و مدیریت؛ ترجمه جواد طهوریان؛ مشهد: شرکت به نشر، 1379.
  5. بلیک‏مور، کن؛ مقدمه‏ای بر سیاستگذاری اجتماعی؛ ترجمه‌ علی‏اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه؛ تهران: جامعه‏شناسان، 1389.
  6. فیتزپاتریک، تونی؛ «دیدگاه‏های پسامدرنیست» در الکاک، پیت و دیگران؛ کتاب مرجع سیاستگذاری اجتماعی، ترجمه علی‏اکبر تاج مزینانی و محسن قاسمی؛ ج1، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق- علیه‏السلام، 1391.
  7. الوانی، سیدمهدی و سیدمحمدحسین هاشمیان؛ «بازخوانی دانش سیاستگذاری در زمینه پست‎مدرنیسم: شکل‎گیری خط‎مشی در عصر پست‏مدرن»؛ روششناسی علوم انسانی، ش56، 1387، ص99-122.
  8. سیدمسعود موسوی شفایی؛ «دفاع از رئالیسم؛ نقد پست مدرنیسم»؛ کتاب ماه علوم اجتماعی، ش92-93، 1384، ص84-89.
  9. کلینی، محمدبن‏یعقوب؛ اصول کافی؛ سیدجواد ترجمه مصطفوی؛ چ دوم، تهران: اسلامیه، 1362.
  10. ـــــ؛ الفروع من الکافی، ج5، چ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1367.
  11. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ چ دوم، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1430ق.

   

  -       Dye, Thomas R.; Understnding Public Policy; Prentice Hall Policy, 2007.