الگوی انس با قرآن مبتنی بر اندیشه‌ آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی تهران

چکیده

آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) از ابتدای دوره‌ی رهبری تا انتهای سال 1398ش، 45 دیدار با قرآنیان داشته‌اند. مطالعه دقیق بیانات ایشان در این دیدارها، بیانگر نگاه عمیق و ژرف ایشان به مقوله انس با قرآن و نقش سازنده‌ی آن در ایجاد، امتداد و استحکام انقلاب و نظام اسلامی ایران، و توانایی این کتاب آسمانی در تشکیل دولت، جامعه و تمدن اسلامی است. پژوهش پیش‌رو، با دو هدف 1)دستیابی به نظام مدنظر آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه‌ی انس با قرآن به عنوان چشم‌انداز یا وضعیت مطلوب این حوزه، و 2) کسب نظر خبرگان درباره‌ی میزان اولویت و امکان‌پذیری گزاره‌های مستخرج از بیانات ایشان به منظور ارائه‌ی راهبردهایی برای حرکت به سوی وضع مطلوب؛ ابتدا با استفاده از روش «تحلیل مضمون»، به مطالعه گسترده بیانات معظم‌له پرداخته که استنباط روابط بینامضامینی، نظام مدنظر ایشان را دارای هفت بُعد اهداف، آثار، فرایندها، پیشرانها، راهکارها، وظایف قاریان و نقش حکومتها نشان می‌دهد. سپس با استفاده از روش«دلفی فازی» و اخذ نظر 18 نفر از خبرگان قرآنی کشور، به سنجش میزان اولویت و امکان‌پذیری مضامین به دست آمده پرداخته و چنین نتیجه گرفته که گزاره‌های ناظر به «تدبر در قرآن» و «عمل به قرآن» با هدف دستیابی به «تمدن اسلامی»، بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‌سیده، علی‌بن‌اسماعیل (1421)، المحکم و المحیط الأعظم، بیروت، دار الکتب العلمیه.
 2. ابن‌منظور، محمد‌بن‌مکرم (1414)، لسان العرب، بیروت، دار صادر.
 3. خامنه‌ای، سیدعلی (20/07/1368)، پیام‌ به‌ گردهمایی‌ دبیران‌ درس‌ قرآن‌ سال‌ اول‌ دبیرستان، آرشیو شورای عالی قرآن.
 4. ــــــــــ (20/11/1368)، بیانات در دیدار شیخ راغب مصطفی غلوش و شیخ محمّد بسیونی، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 5. ــــــــــ (04/12/1368)، بیانات در دیدار با شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرائت و حفظ قرآن کریم، آرشیو شورای عالی قرآن.
 6. ــــــــــ (11/12/1368)، بیانات در جلسة تودیع شیخ راغب مصطفی غلوش و شیخ محمّد بسیونی، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 7. ــــــــــ (27/12/1368)، بیانات در دیدار مدرّسان و مسئولان دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری، آرشیو شورای عالی قرآن.
 8. ــــــــــ (19/1/1369)، بیانات در پایان مراسم قرائت قرآن، آرشیو شورای عالی قرآن.
 9. ــــــــــ (20/11/1369)، بیانات در دیدار استاد شحات محمّد انور و استاد محمّد بسیونی، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 10. ــــــــــ (01/12/1369)، بیانات در مراسم تودیع قاریان قرآن استاد شحات محمّد انور و استاد محمّد بسیونی، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 11. ــــــــــ (22/01/1370)، بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 12. ــــــــــ (06/02/1370)، بیانات در مراسم تودیع قاریان قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 13. ــــــــــ (16/03/1370)، بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 14. ــــــــــ (03/11/1370)، بیانات در دیدار قاریان مصری، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 15. ــــــــــ (17/11/1370)، بیانات‌ در اختتامیة هشتمین‌ دورة مسابقات‌ بین‌المللی‌ حفظ و قرائت‌ قرآن‌ کریم، آرشیو شورای عالی قرآن.
 16. ــــــــــ (27/11/1370)، بیانات در مراسم تودیع قاریان مصرى، شحات محمّد انور و سیّد متولى عبدالعال‏، آرشیو شورای عالی قرآن.
 17. ــــــــــ (27/12/1370)، بیانات در دیدار قاریان قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 18. ــــــــــ (05/11/1371)، بیانات در اختتامیة مسابقات قرائت قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 19. ــــــــــ (17/12/1371)، بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 20. ــــــــــ (23/10/1372)، بیانات در مراسم اختتامیة مسابقات بین‌المللی قرآن، آرشیو شورای عالی قرآن.
 21. ــــــــــ (04/12/1372)، بیانات در مراسم قرائت قاریان در حسینیه امام خمینیŠ، آرشیو شورای عالی قرآن.
 22. ــــــــــ (14/10/1373)، بیانات در مراسم اختتامیة مسابقات قرآن‌، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 23. ــــــــــ (18/11/1373)، بیانات در دیدار قاریان قرآن در حسینیة امام خمینیŠ، آرشیو شورای عالی قرآن.
 24. ــــــــــ (04/10/1374)، بیانات در اختتامیة دوازدهمین‌ دورة مسابقات‌ بین‌المللی‌ حفظ، قرائت‌ و تفسیر قرآن‌ کریم‌، آرشیو شورای عالی قرآن.
 25. ــــــــــ (10/11/1374)، بیانات در دیدار جمعی از قاریان، آرشیو شورای عالی قرآن.
 26. ــــــــــ (24/09/1375)، بیانات در مراسم‌ اختتامیة سیزدهمین‌ دورة مسابقات‌ بین‌المللی‌ حفظ، قرائت‌ و تفسیر قرآن‌ کریم‌، آرشیو شورای عالی قرآن.
 27. ــــــــــ (24/10/1375)، بیانات در دیدار حافظان و قاریان ممتاز کشور، آرشیو شورای عالی قرآن.
 28. ــــــــــ (01/09/1377)، بیانات در مراسم اختتامیة مسابقات قرآن‌، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 29. ــــــــــ (22/02/1378)، بیانات در دیدار دانشجویان شرکت‌کننده در مسابقات قرآن، آرشیو شورای عالی قرآن.
 30. ــــــــــ (20/08/1378)، بیانات در اختتامیة شانزدهمین دورة مسابقات بین‏المللى حفظ، قرائت و تفسیر قرآن کریم، آرشیو شورای عالی قرآن.
 31. ــــــــــ (20/09/1378)، بیانات در دیدار جمعی از قاریان در ماه مبارک رمضان، آرشیو شورای عالی قرآن.
 32. ــــــــــ (09/08/1379)، بیانات در مراسم اختتامیة مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم‌، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 33. ــــــــــ (08/09/1379)، بیانات در دیدار جمعی از قاریان در ماه مبارک رمضان، آرشیو شورای عالی قرآن.
 34. ــــــــــ (28/06/1380)، بیانات در دیدار جمعی از حافظان و قاریان قرآن نونهال و نوجوان کشور، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 35. ــــــــــ (26/07/1380)، بیانات در مراسم اختتامیة هجدهمین دورة مسابقات حفظ، قرائت و تفسیر قرآن کریم‌، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 36. ــــــــــ (27/08/1380)، بیانات در دیدار جامعة قرآنی کشور در ماه مبارک رمضان، آرشیو شورای عالی قرآن.
 37. ــــــــــ (16/07/1381)، بیانات در اختتامیة مسابقات‌ بین‌‌المللی حفظ، قرائت‌ و تفسیر قرآن‌ کریم‌، آرشیو شورای عالی قرآن.
 38. ــــــــــ (16/08/1381)، بیانات در دیدار جامعة قرآنی کشور در ماه مبارک رمضان، آرشیو شورای عالی قرآن.
 39. ــــــــــ (06/07/1382)، بیانات در اختتامیة بیستمین دورة مسابقات بین‏المللى قرآن کریم، آرشیو شورای عالی قرآن.
 40. ــــــــــ (06/08/1382)، بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 41. ــــــــــ (26/06/1383)، بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 42. ــــــــــ (25/07/1383)، بیانات در دیدار جمعی از قاریان قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 43. ــــــــــ (14/07/1384)، بیانات‌ در دیدار قاریان قرآن کریم‌، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 44. ــــــــــ (04/07/1385)، بیانات در دیدار قاریان شرکت‌کننده در بیست‌وسومین مسابقات بین‌‌المللی قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 45. ــــــــــ (22/06/1386)، بیانات در دیدار قاریان، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 46. ــــــــــ (17/05/1387)، بیانات در اختتامیة بیست‌وپنجمین دورة مسابقات بین‏المللى قرآن کریم، آرشیو شورای عالی قرآن.
 47. ــــــــــ (12/06/1387)، بیانات در دیدار قاریان قرآن در روز اول ماه مبارک رمضان‌، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 48. ــــــــــ (03/05/1388)، بیانات ‌در دیدار جمعی از قاریان، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 49. ــــــــــ (31/05/1388)، بیانات در جمع قاریان قرآن در روز اول ماه رمضان‌، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 50. ــــــــــ (24/04/1389)، بیانات در دیدار قاریان قرآن‌، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 51. ــــــــــ (21/05/1389)، بیانات در ضیافت انس با قرآن در اولین روز ماه رمضان، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 52. ــــــــــ (14/04/1390)، بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات قرآن‌، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 53. ــــــــــ (11/05/1390)، بیانات در دیدار قاریان، حافظان و اساتید قرآنی، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 54. ــــــــــ (04/04/1391)، بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 55. ــــــــــ (31/04/1391)، بیانات در دیدار قاریان، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 56. ــــــــــ (18/03/1392)، بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 57. ــــــــــ (19/04/1392)، بیانات در محفل انس با قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 58. ــــــــــ (14/06/1392)، بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 59. ــــــــــ (13/03/1393)، بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در سى‌ویکمین دورة مسابقات بین‌المللى قرآن کریم‌، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 60. ــــــــــ (08/04/1393)، بیانات در محفل انس با قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 61. ــــــــــ (02/03/1394)، بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در سى‌ودومین دورة مسابقات بین‌المللى قرآن کریم، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 62. ــــــــــ (28/03/1394)، بیانات در محفل انس با قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 63. ــــــــــ (29/02/1395)، بیانات در دیدار قاریان و حافظان برتر شرکت‌کننده‌ در مسابقات بین‌المللى قرآن کریم، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 64. ــــــــــ (18/03/1395)، بیانات در محفل انس با قرآن کریم، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 65. ــــــــــ (07/02/1396)، بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 66. ــــــــــ (06/03/1396)، بیانات در محفل انس با قرآن کریم، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 67. ــــــــــ (06/02/1397)، بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 68. ــــــــــ (27/02/1397)، بیانات در محفل انس با قرآن کریم، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 69. ــــــــــ (22/12/1397)، بیانیة گام دوم انقلاب، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 70. ــــــــــ (26/01/1398)، بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 71. ــــــــــ (16/02/1398)، بیانات در محفل انس با قرآن کریم، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری: leader.ir.
 72. ـــــــــ (06/02/1399)، سخنرانی تلویزیونی در پایان محفل انس با قرآن کریم، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به آدرس: leader.ir.
 73. ـــــــــ (25/01/1400)، سخنرانی تلویزیونی در پایان محفل انس با قرآن کریم، در پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری به آدرس: leader.ir.
 74. فاکر میبدی، محمد (1389)، مراحل انس با قرآن، قم، زمزم هدایت.
 75. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (1391)، چیستی مفهوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقشه راه و فرایند طراحی، تدوین، تصویب و پایش الگو، تهران: انتشارات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 76. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (1395)، تأملاتی در چیستی الگو؛ واکاوی ماهیت الگو در مباحثه با شخصیت‌های علمی و اجرایی کشور، تهران: انتشارات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 77. هادوی کاشانی، اصغر (1378)، «مراتب انس با قرآن در روایات»، مجلة علوم حدیث، سال 4، شمارة 13، ص72ـ91.
 78. Attride Stirling, J. (2001), “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Reasearch”, Qualitative Reasearch, Vol.1, No.3, pp.385-405.
 79. Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, pp. 77-101.
 80. Given L.M. (2008), The sage encyclopedia of qualitative Methods, Vol. 2-2, California: sage.
 81. T. H., & Yang, T.H. (2000), Application of fuzzy analytic hierarchy process in the selection of advertising media. Journal of e - Business, 8(1), pp. 65ـ 100.
 82. Okoli, Chitu and Pawlowski, Suzanne D. (2004), “The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications”, Information & Management, 42 (1). pp. 15ـ