بنیان‌های نظری جبهة فرهنگی انقلاب اسلامی (در اندیشة حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی

2 فارغ التحصیل دانشگاه باقرالعلوم ع

چکیده

رویش‌های سال‌های اخیر در بین جوانان مؤمن فعال در عرصه فرهنگ و شکل‌گیری جبهه فرهنگی انقلاب، برگ برنده نظام اسلامی در مواجهه با تهاجم فرهنگی دشمن بوده و بخشی از فرآیند تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب قلمداد می‌شود. پیشبرد چنین تشکیلات عظیمی، نیازمند بنیان‌های نظری عمیق، محکم و کارآمدی است که ضمن پشتیبانی نرم‌افزاری از سیاستگزاری راهبردی، مانع انحرافات و رکود احتمالی جبهه گردد. هدف این پژوهش آن است تا با تکیه بر نظام اندیشه استاد سید محمد مهدی میرباقری، پشتوانه‌های فکری جبهه فرهنگی را واکاوای نماید. در تحقیق حاضر با روش تحلیل مضمون، گفتارها و آثار مکتوب استاد در مسائل مرتبط بررسی گشته و نُه مضمون پایه شناسایی شد. با خوشه‌سازی گروه‌های مشابه، نتایج حاصله در قالب سه مضمون سازمان‌د‌هنده شامل چیستی جبهه فرهنگی، ضرورت جبهه‌سازی و اصول آن دسته‌بندی شد و همگی ذیل مضمون فراگیر «بنیان‌های عمیق نظری جبهه فرهنگی انقلاب» به عنوان کانون و هسته شبکه مضامین، تعریف می-شوند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‌بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمدبن علی (1361)، معانی‌الأخبار، قم، انتشارات اسلامی.
 2. اسمیت، فلیپ (1387)، درآمدی بر نظریة فرهنگی، ترجمة حسن پویان، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 3. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جوادی آملی: esra.ir
 4. پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری: ir
 5. پیروزمند، علیرضا (1393)، نظریة بنیادین در مناسبات دین و فرهنگ، قم، دفتر نشر معارف.
 6. ــــــــــ (1395)، مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی، قم، تمدن نوین اسلامی.
 7. جوادی آملی، عبدالله (1368)، «نقش امام خمینی در تجدید بنای نظام امت»، کیهان اندیشه، سال پنجم، شمارة 24، خرداد و تیر، صص 8ـ17.
 8. ــــــــــ (1391)، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، اسراء.
 9. خامنه‌ای، سیدعلی (1388)، پیشوای صادق، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 10. ـــــــــــــــــ (1395)، طرح کلی اندیشة اسلامی در قرآن(برگرفته از بیانات رهبر انقلاب)، تهران ، مؤسسة ایمان جهادی (صهبا).
 11. ــــــــــــــــ (1393)، قرارگاه‌های فرهنگی(برگرفته از بیانات رهبر انقلاب)، تهران، مؤسسة ایمان جهادی (صهبا).
 12. ــــــــــــــــ (1394)، ولایت و حکومت(برگرفته از بیانات رهبر انقلاب)، تهران، مؤسسة ایمان جهادی (صهبا).
 13.  
 14. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای: ir
 15. سایت شخصی حسن رحیم‌پور ازغدی: ir
 16. سعیدی، محمدرضا (1391)، درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان‌های غیردولتی، تهران، سمت.
 17. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1362)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، با شرح مرتضی مطهری، تهران، صدرا.
 18. کلینی، محمد‌بن‌یعقوب (1407ق)، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
 19. مهدی‌زاده، حسین (1393)، بینش تمدنی (تقریری از کلام اجتماعی آیت‌الله میرباقری)، قم، کتاب فردا.
 20. میرباقری، سیدمحمدمهدی (1398)، عصر جدید: خوانشی از مفاهیم و راهبرد‌های بیانیة گام دوم، قم، تمدن نوین اسلامی.
 21. ــــــــــ (1400)، حکمت تاریخ، قم، تمدن نوین اسلامی.
 22. ــــــــــ (1398)، حکمتِ حکومت، قم، تمدن نوین اسلامی.
 23. ــــــــــ (1397)، انقلاب اسلام و تداول قدرت، قم، تمدن نوین اسلامی.
 24. ــــــــــ (1396)، ولایت الهیه، قم، تمدن نوین اسلامی.
 25. ــــــــــ (1396)، تأملات قرآنی (مقام بسم‌الله و سورة کافرون)، ج1، قم، تمدن نوین اسلامی.
 26. ــــــــــ (1394)، جستاری در مبانی نظری ولایت فقیه، قم، تمدن نوین اسلامی.
 27. ــــــــــ (1393)، هنر، دین، تجدد (گفتار‌هایی در مبانی هنر)، قم، تمدن نوین اسلامی.
 28. ــــــــــ (1390)، «درآمدی بر فلسفة تاریخ شیعه»، ماهنامة فرهنگ عمومی، سال اول (دوره جدید)، شمارة 4، ص46.
 29. ــــــــــ (1382)، «انسان و جهان آینده»، ماهنامة موعود، سال هفتم، شماره‌های 42 و 43، صص4ـ13.
 30. ــــــــــ (1372)، «مرجعیت و ولایت»، روزنامة رسالت، 27 آذر 1372، ص9.
 31. نجاشی، احمد‌بن‌علی (1365)، رجال النجاشی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
 32. Attride-Stirling, J. (2001), "Thematic networks: an analytic tool for qualitative research", Qualitative research, 1 (3), pp.385-405.
 33. Bryman, A. (2012), Social research methods, Oxford university press
 34. Myers, M. D. (2013), Qualitative research in business and management. Sage
 35. United Nations (1992), Partners in Rural Poverty Alleviation NGO Cooperation, New York.