الزامات امدادگری فرهنگی دین‌پایه از منظر سازمان (در سیاق گروه‌ها و مؤسسات خرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانشگاه تهران

3 دانشجو

4 مدیر داخلی دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده

چکیده

مقالة مزبور به بررسی الزامات امدادگری فرهنگی دین‌پایه از منظر سازمان با تأکید بر وجوه تمایز گروه‌های امدادگر فرهنگی می‌پردازد. میدان مطالعة پژوهش، شامل گروه‌های موفق امدادگری فرهنگی دین‌پایه است. استخراج رویکرد پژوهش، از سه کانال مفهومی در ابعاد مددکاری اجتماعی، سازمان و مدیریت و درنهایت مضامین مربوط به دین‌پایگی صورت گرفته است. درواقع با بهرهگیری مفهومی از رویکردها، مدل‌ها و نظریههای مددکاری اجتماعی، مفاهیم سازمانی و مدیریتی مرتبط با گروه و مضامین مرتبط با تبلیغ دین، اخلاق و اعتقادات اسلامی، رویکرد مربوط استخراج شده است. داده‌های پژوهش با روش تجربه‌نگاری و مصاحبه استخراج و نیز با روش تحلیل مضمون و تجربه‌نگاری، تحلیل شده است. استراتژی یا روش پژوهش، مطالعة چندموردی[1] بوده است. روش نمونه‌گیری، هدفمند بوده و تا مرز کفایت داده پیش رفته است.
پس از نهایی‌سازی مصاحبه‌ها، 406 گزارة مرتبط استخراج و پس از تحلیل و کدگذاری، 225 مضمون پایه، 48 مضمون سازمان‌دهنده و 10 مضمون فراگیر استخراج شد. درنهایت مضامین فراگیر، ذیل چهار بُعد «هویت»، «اخلاق و اعتقادات»، «همزیستی» و «ساختار و قوانین» دسته‌بندی شد.
 
[1]. Multiple Case Study.

کلیدواژه‌ها


 1. الف) فارسی

  1. آقابخشی، حبیب و فاطمه جعفری و فائقه نعمت ساعتلو (1394)، «فلسفة مددکاری اجتماعی و ارتباط آن با رویکردها، نظریه‏ها و مدل‏های مددکاری»، پژوهشنامة مددکاری اجتماعی، سال دوم، شمارة 5، ص49-75.
  2. الوانی، سیدمهدی (1388)، مدیریت عمومی، چاپ سی و هفتم، تهران، نشر نی.
  3. ـــــــــــ (1381)، «نظریة خادمیت و عاملیت: آیا مدیران خود را وقف سازمان می‏کنند یا سازمان وقف آنان می‌گردد»، نشریه فرایند مدیریت و توسعه، سال شانزدهم، شمارة 55، ص6-11.
  4. برامر، لورنس ام. (1387)، پروانه کارکیا: مراحل و مهارت‌های مددکاری، تهران، سمت.
  5. بلیکی، نورمن (1393)، طراحی پژوهشهای اجتماعی، ترجمة حسن چاوشیان، چاپ نهم، تهران، نشر نی.
  6. پرکان، حسین و جواد محمدصالحی (1397)، نهادینه‌سازی خلاقیت در جامعه اسلامی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
  7. توئلوتریز، آلن (1391)، مددکاری اجتماعی: کار در جامعه، ترجمة فریده همتی، تهران، سمت.
  8. حبیبی، غلام حسین (1393)، بینش روش‌شناختی، چاپ اول، تهران، کتاب همه.
  9. حسن‌آبادی، فهیمه و محمدمهدی مظفری (1396، شهریور)، «ضرورت پیاده‏سازی مدیریت دانش در سازمان‏ها و نقش آن در کسب مزیت رقابتی»، مقاله ارائه‌شده در اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، قابل دسترسی در:

  http://ikiu.ac.ir/public-files/profiles/items/9b0d0d1397770348800765a532fe444a.pdf

  • دابلیو. مافت، مری و خوزه بی. اشفورد (1375)، اصول و مبانی مددکاری اجتماعی، ترجمة خدیجه‌سادات غنی‌آبادی، تهران، آوای نور.
  • رابینز، استیفن پی. و دیوید ای. دی سنزو (1379)، مبانی مدیریت، ترجمة سیدمحمد اعرابی و محمدعلی و حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • سام آرام، عزت‌الله و فاطمه یزدان‌پور (1391)، مبانی مددکاری اجتماعی، چاپ اول، تهران، گلرنگ یکتا.
  • طالب، مهدی (1381)، تأمین اجتماعی، مشهد، نشر دانشگاه امام رضا†.
  • عابدی جعفری، حسن، محمدسعید تسلیمی، ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‏زاده (1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‏های کیفی»، سال پنجم، اندیشة مدیریت راهبردی، شمارة 2.
  1. فرجاد، محمدحسین (1388)، مبانی مددکاری اجتماعی فردی، گروهی، خانوادگی، تهران، نشر علم.
  • کالیس، دیوید و مسعود سلطانی (1397)، تفکر استراتژیک، تهران، آریانا قلم
  • کریمی، محمدحسین (1397)، ارزیابی هویت تیم‏های کاری و بررسی رابطة آن با انسجام و عملکرد تیم در میان کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان شهرود، پایان‌نامة کارشناسی ارشد مدیریت، شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی.
  • کوئن، بروس (1380)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمة غلامعباس توسلی و رضا فاضل، چاپ دوازدهم، تهران، سمت.
  • محمدپور، احمد (1390)، روش تحقیق کیفی: ضد روش 2، تهران، جامعه‌شناسان.
  • مقدم، اعظم، اکرم نیکبخت، شقایق نیک نشان و سیدعلی سیادت، (1387)، «بررسی رابطة هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان»، مجلة مطالعات روان‌شناسی تربیتی، سال 5، شمارة 1.
  • مولایی، مهدی (1401)، درآمدی بر چیستی امداد فرهنگی، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در حال انتشار.
  • موسوی چلک، سیدحسن (1397)، مددکاری اجتماعی(کار و فرد)، تهران، سمت.
  • موسوی چلک، سیدحسن، زهره صفاری فر، آسیه شعبانی، ام‌البنین زارع و حامد علمایی (1393)، گنجینة 1: خاطرات و آموخته‌های مددکاران اجتماعی ایران، تهران، شلاک.
  • والش، جوزف (1393)، نظریه‏های مددکاری اجتماعی در عمل، ترجمة فریده همتی، تهران، سمت.
  • ویمر، راجر دی. و جوزف آر. دومینیک (1384)، تحقیق در رسانههای جمعی، ترجمة کاووس سیدامامی، تهران، سروش.
  • یحیی‏زاده، حسین و شیرین یکه‏کار (1397)، مددکاری گروهی به همراه فرمهای گزارشنویسی در مددکاری اجتماعی گروهی، چاپ سوم، تهران، آوای نور.

  ب) انگلیسی

  1. Bergeron, Bryan P. 2003, Essentials of knowledge management. Hoboken, N.J., Great Britain: Wiley (Essentials series)
  2. Calhoun, J. A. Philanthropy and Faith 2003: An Introduction, Washington, DC: National Crime Prevention Council
  3. Cassell, Catherine; Symon, Gillian 2004: Essential guide to qualitative methods in organizational research. London: SAGE
  4. Hancock, Dawson R.; Algozzine, Robert 2006: Doing case study research. A practical guide for beginning researchers. New York: Teachers College Press
  5. Kusek, Jody Zall; Rist, Ray C. 2004, Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system. A handbook for development practitioners / Jody Zall Kusek, Ray C. Rist. Washington, DC: World Bank
  6. Miner, John B. 2011: Organizational Behavior 4. From Theory to Practice. Armonk, N.Y., London: M.E. Sharpe
  7. Mortiboys, Alan: 2005, Teaching with emotional intelligence. A step-by-step guide for higher and further education professionals. London, New York: Routledge
  8. Payne, Malcolm 1991: Modern social work theory. A critical introduction. Houndmills, Basingstoke: Macmillan
  9. Poels, Frans, 1997: Job evaluation and remuneration strategies. How to set up and run an effective system / Frans Poels. London: Kogan Page
  10. Runco, Mark A.; Pritzker, Steven R. 1999: Encyclopedia of creativity. San Diego, Calif., London: Academic
  11. Saunders, M. N., Lewis, Philip, Thornhill, Adrian 2009, Research methods for business students, 5/e. Edinburgh: Pearson Education,.
  12. Seligman, Martin E. P.; Linley, P. Alex; Joseph, Stephen: Positive psychology in practice. Hoboken, N.J., Great Britain.
  13. West, Michael A.; Markiewicz, Lynn, 2008: Building Team-Based Working. A Practical Guide to Organizational Transformation. New York, NY: John Wiley & Sons
  14. Yin, Robert K. 2018, Case study research and applications. Design and methods. 6th edition. Los Angeles: SAGE,.