شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های موثر بر جایگاه‌یابی استعدادها؛ مطالعه ای اقدام پژوهانه در یک سازمان‌ فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام)، قم، ایران.

چکیده

محیط پرتلاطم فرهنگی، سازمان‌های وظیفه محور این عرصه را به تغییر آهنگ به سمت رویکرد "مساله محوری" واداشته است. بررسی اینکه در جامعه امروز چه فهرستی از مسائل اساسی فرهنگی وجود دارد و تشخیص اینکه مزیت نسبی هر سازمان فرهنگی در کجاست و چه بخشی از این مسائل را باید عهده دار شود، مساله محوری نامیده می شود. آنچه که در این رویکرد اهمیت ویژه‌ای مییابد شناسایی و بکارگیری استعدادها بعنوان سرمایه های انسانی ویژه در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻠﯿﺪی سازمان است که دقیقا محل تمرکز مدیریت استعداد است. براین اساس باید مشاغل کلیدی سازمان شناسایی شده و تحت پوشش برنامه های مدیریت استعداد قرار گیرند.
در این تحقیق، راهبرد مدیریت استعداد، به‌منزله اقدامها و فرایندهایی است که دربرگیرنده تعریف متناوب مشاغل کلیدی و راهبردی، تدوین نوعی مخزن استعداد جامع از شاغلان با قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و عملکرد بالا برای پرکردن مشاغل مذکور و تدوین نوعی «معماری متمایز منابع انسانی» برای تسهیل روند پرکردن پستها و مشاغل کلیدی با شاغلان کلیدی است.
هدف این پژوهش، تعیین و رتبه بندی مولفه‌های موثر بر جایگاه یابی استعدادها در ساختار یک سازمان فرهنگی می باشد. تحقیق حاضر به روش کیفی اقدام‌پژوهی، طی بازه دو سال صورت گرفته است. رتبه بندی و وزن دهی مولفه ها با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است.
براین اساس ده مولفه (ارشدیت، نقش‌آفرینی موثر در تحقق اهداف، توان راهبری، توان اخلال‌گری، صلاحیت تخصصی منحصربفرد، افق‌گشایی، ارزش‌آفرینی علمی، برنامه‌ای بودن، مجاورت با مرکز قدرت، تعامل‌محوری) به ترتیب اولویت، موثر بر جایگاهیابی استعدادها در سازمان فرهنگی مورد مطالعه شناخته شدهاند.

کلیدواژه‌ها


 1. آذر، عادل، الوانی، سیدمهدی و دانایی فرد، حسن(1383)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: صفار-اشراقی، چ1.
 2. ارت رایت، راجر(1387)، مدیریت استعداد: نگاهی نو به توسعه سرمایه انسانی، مترجمان: علی محمد گودرزی و سیدجمال حسینی، تهران: رسا، چ1.
 3. ﺍﻭﻟﺮﻳﺶ، ﺩﻳﻮ، ﻭﻳﻦ ﺑﺮﺍﻙ ﺑﻨﻚ(1388)، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ‌ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ: ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ، مترجمان: ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻴﻨﺶ ﻭ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺩﺑﻴﺮﻯ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺳﺮﺁﻣﺪ، چ1.
 4. بیاﺕ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﯿﺪ، ﻣﺤﻤﺪﺩﯾﻨﯽ، ﻣﺤﺴﻦ، ﺻﺎﺩﻗﯽ، ﻣﺠﯿﺪ و ﺣﯿﺪﺭﯼ ﺩﻟﮕﺮﻡ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﯼ(1395)، بررسی ویژگی‌های استعدادی فرماندهان نظامی از منظر قرآن کریم، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ش 61، صص 186-161.
 5. رابینز، استفن(1388)، تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمان، مترجمان: سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد، تهران: صفار، چ 26.
 6. رضاییان، علی، فرزانه سلطانی(1388)، عرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان صنعت نفت، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، ش 8، صص 49-7.
 7. زین‌الدین بیدمشکی، زهره، عدلی، فریبا ، وزیری، مژده(1393)، مقایسه وضعیت موجود جانشین پروری و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در نظام آموزش، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش 2، پیاپی (72)، ص72-51.
 8. جواهری زاده، ابراهیم، قلی پور، آرین و طهماسبی، رضا(1391)، مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، ش 17، ص26-5.
 9. جواهری‌زاده، ابراهیم، مقیمی، سیدمحمد، قلی پور، آرین و طهماسبی رضا(1393)، مدیریت استعدادهای سازمانی: شناسایی شاخص‌ها و ویژگی‌های کارکنان کلیدی، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، ش2، ص171-149.
 10. حسینی، ابوالحسن(1389)، طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد برای سازمان‌های دولتی ایران، رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی.
 11. سلطانی، مرتضی، حاجی کریمی، عباسعلی(1390)، بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد (مطالعه موردی صنعت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ایران)، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ش23، ص116-95.
 12. ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ، ﺭﺿﺎ، ﻫﺎﺷﻢ ﻧﯿﺎ، ﺷﻬﺮﺍﻡ، ﻋﻠﯽﺟﺒﺎﺭﯼ،ﺣﻤﯿﺪ و ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽﺭﺿﺎ(1392)، تدوین شاخص‌های شناسایی استعدادها در مشاغل استراتژیک شرکت ساپکو، فصلنامه ﭘﮋﻭﻫﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ش 20، ص120-97.
 13. ﻋﺎﻣﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ، ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ، ﺣﺴﻦ، ﮐﺎﻣﻠﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ، ﺍﻣﯿﻦ ﺻﺎﺭﻣﯽ، ﻧﻮﺫﺭ(1396)، شاخص‌های کارکنان کلیدی مستعد فرماندهی و مدیریت در ناجا، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ش 2، ص 184-141.
 14. فالمر، رابرت، جی، کانگر(1387)، استعدادیابی و جانشین پروری: رویکردها و روش‌های پرورش مدیران در شرکت‌های پیشرو جهان، ترجمه: بهزاد ابوالعلایی، تهران: سرآمد، چ 1.
 15. مبینی دهکردی، علی، طهماسب کاظمی، بهروز(1392)، مدل راهبردی استعدادها: جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه‌ها، راهبرد فرهنگ، دوره 6، ش 22، ص 134-105.

 

 1. Armestrang, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practices, 10th edition. London: Kogan Page.
 2. Areiqat, A. Y.; Abdelhadi, T. & Al-Tarawneh, H. A. (2010). Talent Management as a Strategic Practice of Human Resources Management to Improve Human Performance, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business. Belleville. Vol. 2, Iss. 2
 3. Bethke-Langenegger, P. Mahler, P. & Staffelbach, B. (2012). Effectiveness of Talent Management Strategies in Swiss Companies. Lehrstuhl Human Resource Management, Nr. 16
 4. Bhatnagar, Jyotsna. (2007). Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees: key to retention: Emerald Group, Employee Relations, Vol. 29 No. 6, pp. 640-663
 5. Boudreau, J. W., & Ramstad, P. M. (2005). Talentship, talent segmentation, and sustainability: A new HR decision science paradigm for a new strategy definition. Human Resource Management, 42, 129– 136.
 6. Buckingham M. & Vosburgh R. (2001). The 21st century human resources function: It’s the talent, stupid! , Human Resource Planning, 24(4): 17–23.
 7. Cappelli, Peter (2004). Talent Management in the 21st Century: Singapore Management University.
 8. Cheese, P., Thomas, R. J., & Craig, E. (2008). The talent powered organization. UK: Kogan Page.
 9. CIPD (2006b), Talent Management, Understanding the Dimensions, CIPD, London.  )Corporate Institute of Personnel and Development (
 10. Collings, D; Mellahi, K. (2009). “Strategic Talent Management: A review and research agenda”. Human Resource Management Review, 19, 304-313.
 11. Creelman, D. (2004): Return on investment in Talent Management: Measures you can put to work right now, Human Capital Institute Position Paper
 12. D'Annunzio-Green, N, (2008) "Managing the talent management pipeline: Towards a greater understanding of senior managers' perspectives in the hospitality and tourism sector", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20 Iss: 7, pp.807 – 819.
 13. Duttagupta, R. (2005). Identifying and managing your assets: Talent management, Pricewaterhouse Coopers, London
 14. Gagne, F. (2007). Ten Commandments for academic talent development. Gifted Child Quarterly, 51(2), 93-118.
 15. Gay, M., & Sims, D. (2009). Building tomorrow's talent. Translated by Jazany, N., Tehran: Saramad Publication (in Persian).
 16. Hansen, A. N. (2009). Employee Engagement: Interpersonal leadership Predictors and Identification. In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Colorado State University Fort Collins, Colorado.
 17. Hersy, P., & Blanchard, K. (1997). Management of organization behavior, Translated by Ali Alagheband, Tehran: Amir Kabir Publications.
 18. Hirsh, W. (2008). Succession planning demystified IES report 372, Institute for Employment Studied.
 19. Huselid, M. A., Beatty, R. W., & Becker, B. E. (2005). ‘A players’ or ‘A positions’? The strategic logic of workforce management”, Harvard Business Review, December.
 20. Iles, P. Chuai, X. Preece, D. (2010). Talent Management and HRM in Multinational Companies in Beijing: Definitions, Differences and Drivers. Journal of World Business, vol.45 , pp. 180-184.
 21. Ingham, J. (2006). "Closing the talent management gap", Strategic HR Review", Melcrum Publishig Ltd.
 22. Jericó, P. (2001). La gestión del talento: Enfoque conceptual y empírico. Boletín de Estudios Económicos, LVI (174), 423 - 441.
 23. Laff, M. (2006). "Talent Management from hire to retire", T+D: November.
 24. Loftus, P. (2007). "Tackle talent management to achieve high performance", Plant Engineering.
 25. Lewis. Robert E; Robert J. Heckman. (2006). “Talent management: A critical review”. Human Resource Management Review, 16,139-154.
 26. Michaels, E., Handfield- J. H., Axelrod, B. (2001). The war for talent. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 27. Mucha, R. T. (2004). The Art and Science of Talent management, Organizational Development Journal: vol. 22, iss. 4
 28. Ooi Ch. S. (2010). Surviving the War for Talent in Asia Hoe Innovation Can Help. United States: International Business Machines Corporation.
 29. Phillips, D. R.; Roper, K. O. (2009). A framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate 11(1), pp.7–16.
 30. Rothwell, W. (2002). Putting success into your succession planning. Journal of Business Strategy, 23(3), 32.
 31. Sandra Watson (2008). Where are we now?A review of management developmentissues in the hospitality and tourism sector, International journal of contemporary hospitality management, Vol. 20 No. 7, 2008, PP. 758-780.
 32. Schweyer, A. (2004). Talent Management Systems, Best Practices in Solutions for Recruitment, Retention and Workforce Planning, Wiley, New York, NY.
 33. Silzer, Robert F. & Dowell, Ben E. (2010). Strategy-Driven Talent Management: A Leadership Imperative, 1st ed, The Professional Practice Series. San Francisco: Jossey-Bass.
 34. Tansely, C., Harris, L., Stewart, J., & Turner, P. (2006). Talent management understanding the dimensions. London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).
 35. Tansely, C., Harris, L., Stewart, J., & Turner, P. (2007). Talent management: strategices, policies and practices. London: Chartered Institute of Personnel and Development.
 36. Tansley, C. (2011). What Do We Mean by the Term “Talent” in Talent Management? Industrial and Commercial Training, 43(5). Pp. 266- 274.
 37. Tulgan, B. (1996). Managing Generation X. Capstone. Oxford.
 38. Ulrich, D., & Smallwood, N. (2012). What is Talent? The RBL Group.
 39. Wellins, R. S., Smith, A. B., & Rogers, R. W. (2006). The CEO’s guide to talent management: Building a global leadership pipeline. Pittsburgh, PA: Development Dimensions International.
 40. Williams, A. M. (2000). Perceptual skill in soccer: Implications for talent identification and development. Journal of sports sciences, 18(9), 737-750.