شناسایی عوامل رسانه ای موثر بر ترویج فرهنگ وقف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ، دانشکده علوم انسانی و حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)

2 استادیار، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

فرهنگ وقف همانند سایر موضوعات فرهنگی ،دینی،اجتماعی واقتصادی برای ورود به قلمرو هنجاری جامعه و تبدیل شدن به فرهنگی فراگیر ،نیازمند تشریح ،تبلیغ ،بستر سازی، و شرایط اجرایی مناسب است .لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر رسانه ای بر ترویج فرهنگ وقف بود. بدین منظور مؤلفه‌های رسانه ایی شامل ابعاد خبری، همبستگی ، آموزشی، سرگرمی و تفریح و جمعیت شناختی مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی بوده و نمونه آماری پژوهش 50 نفر از مدیران اوقاف شهر اصفهان بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور سنجش روایی محتوایی و صوری پرسش نامه از روش قضاوت متخصصین استفاده شد و به منظور برآورد پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی 85/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی مشخصه‌های آماری مانند: فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون tتک متغیره، آزمون آنوا و آزمون کروسکال والیس، استفاده شد. نتایج نشان داد که بعد آموزشی با میانگین 3.34 و بعد خبری با میانگین3.17 بیشترین تأثیر و بعد همبستگی با میانگین 2.33 وبعد سرگرمی و تفریح با میانگین 1.16 کمترین تأثیر را داشتند. بر حسب عوامل دموگرافیک نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نمرات مؤلفه‌های رسانه بر حسب سن تحصیلات وجنس تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم
 2. آشنا, حسام الدین(1380)، مخاطب‌شناسی رسانه، نشریه پژوهش و سنجش، شماره26، صص19-20.
 3. بابایی, رضا(1390)، وقف از چشم‌انداز نشانه‌شناسی. وقف میراث جاویدان، شماره 74، صص 15 تا 36.
 4. باهنر, ناصر(1387)، رسانه‌ها و دین، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما چاپ دوم.
 5. بشیر، حسن(1393)، فرهنگ وقف ؛ مفاهیم بنیادین فرهنگ اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 6. خمینی, سید روح الله(1378)، تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران: معاونت پژوهشی موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره).
 7. ساروخانی, باقر(1385)، جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات، 1385، چاپ هفدهم.
 8. سالک, محمد تقی(1377)، سخنی دربارة وقف، میراث جاویدان، شمارة 2،ص 83.
 9. طباطبایی, سید ریاض الدین و بهار, مهری(1395)، بازنمایی وقف در رسانه، اولین همایش ملی خیر ماندگار.
 10. عمید, حسن(1363)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر.
 11. قدس ورزنده, مهدی., حسن زاده مقدم, زهره و مالکی خلیل آباد, شقایق(1395)، وقف رسانه ای شده، نیایش دائمی بستر ساز رستگاری و نیز اقتصاد مقاومتی اهرمی مناسب جهت مقابله با تهاجمات و تحریم‌های اقتصادی دشمنان نظام جمهوری اسلامی. دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد.
 12. قلی زاده, احد. (1387)، توسعه وقف. میراث جاودان، , ش 39 و 40،ص 62 - 51.
 13. کاظم زاده, موسی. (1393)، نقش وسایل ارتباط جمعی در ترویج و توسعه فرهنگ وقف، کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر.
 14. گیل، دیوید و بریجت آدمز(1384)، الفبای ارتباطات، مترجمان: رامین کریمان و دیگران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 15. ماهر, فرهاد(۱۳۷۶)، روانشناسی اجتماعی کاربردی، تهران: به نشر.
 16. مک کوئیل, دنیس(1382)، درآمدی بر نظریه‌های ارتباطات جمعی، ترجمه‌ی پرویز اجلالی، تهران: نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، چاپ اول.
 17. مهدی زاده, سید محمد(1393)، نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاههای انتقادی، تهران: همشهری.
 18. میر عباسی, حمید(1394)، جامعه پذیری دینی وقف و نقش رسانه در آن، مجموعه مقالات کنگره ملی وقف حماسه اقتصادی و سبک زندگی اسلامی.
 19. هاشمی, سید علی(1393)، نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در ترویج فرهنگ وقف در جامعه، بازیابی از http://www.mfso.ir/articles/viewarticle-1002.aspx
 20. ویلیامز ، کویین(1386)، درک تئوری رسانه، ترجمه­ی قاسمیان، تهران: نشر ساقی .